Hart voor de IJsseldelta

Over ons

Mede op initiatief van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en de St. Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta wordt tot aan de zomer gewerkt aan het project Langjarig landschapsbeheer. Tijdens dit project 'Hart voor de IJsseldelta' wordt in beeld gebracht hoe het beheer van het landschap in de IJsseldelta voor de toekomst met nieuwe vormen van financiering en vrijwillige ondersteuning kan worden georganiseerd. Centrale vraag is: hoe kun je als overheden, inwoners, ondernemers en organisaties samenwerken om de kwaliteiten van het landschap in de IJsseldelta voor de toekomst te behouden en te versterken?

De IJsseldelta heeft een bijzonder landschap dat gekoesterd wordt door bewoners, ondernemers en bestuurders. Al jaren wordt daarom geïnvesteerd in de kwaliteiten. De erkenning van de IJsseldelta als Nationaal Landschap heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. 

 

Honderd beheerders

In de IJsseldelta zijn al ruim honderd ondernemers en bewoners actief, die op eigen terrein een stukje landschap onderhouden. Ook zijn er werkgroepen met vrijwilligers actief in de kleinere dorpen en buurten. Deze landschapsbeheerders konden tot voor kort voor hun werk op eigen terrein een beroep doen op een vergoeding uit de regeling Groen en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Deze regeling, waarbij de provincie 75% procent van de vergoeding betaalde en de gemeenten 25 procent, is echter niet meer van kracht.

 

Landschap van ons allemaal

Om de kwaliteit van het landschap in de IJsseldelta te behouden blijft inzet van provincie, gemeenten, bewoners, ondernemers en organisaties echter erg belangrijk. De provincie heeft aangegeven nog 25 procent van de vergoedingskosten op zich te willen nemen. Ook de gemeenten (Zwartewaterland, Kampen en Zwolle) werken aan het beschikbaar stellen van 25 procent bijdrage. De overige 50 procent moet worden ingevuld met zelfwerkzaamheid en nieuwe vormen van financiering. De achterliggende gedachte hierbij is dat landschapsbeheer een verantwoordelijkheid is van ons allemaal en niet alleen van een kleine groep betrokkenen. De vraag die in het proefproject beantwoord moet worden is: hoe kun je bewoners, ondernemers en organisaties motiveren om ook een bijdrage te leveren aan beheer en onderhoud van het landschap?

 

Experimenteren

Tot aan de zomer wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van vrijwillige inzet voor landschapsbeheer. Wat kunnen we leren van de vrijwilligersgroepen in onder meer Zalk en Wilsum, die al actief zijn? En kunnen op andere plekken ook van deze groepen worden geformeerd? Hoe kunnen wij bewoners activeren om het beheer van hun directe omgeving zelf op te pakken? En: kunnen ondernemers worden verleid om met een landschapsadoptieplan een stukje landschap te adopteren? En het beheer bijvoorbeeld te sponsoren met geld of met machines of de inzet van medewerkers? En hoe kunnen we de bewoners van de IJsseldelta activeren een bijdrage te leveren. Misschien door de organisatie van natuurwerkdagen, een landschapscollecte of crowdfunding via internet?

 

Zeven proefprojecten in Overijssel en samenwerking

In zes andere gebieden in Overijssel wordt deze maanden ook een proefproject uitgevoerd, die moeten leiden tot plannen om het beheer van landschapselementen langjarig te borgen. Wilt u zelf een bijdrage leveren aan het landschapsbeheer, heeft u vragen over het project e.d. neem dan contact op met Jan-Olaf Tjabringa via de contactpagina. Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Gebiedscooperatie IJsseldelta (GCIJ). De SPLIJ+ is  sinds 2016 lid van de GCIJ en draagt zo mede bij aan een vitale en kwalitatieve IJsseldelta.

 

Download hier de flyer