IJsseldelta

De IJsseldelta is één van de meest bijzondere landschappen van ons land. De bewoners, ondernemers, belangengroepen en professionele organisaties die er werken zijn er trots op. Samen maken we de IJsseldelta!

Gebiedscoöperatie IJsseldelta is een uniek samenwerkingsverband tussen tientallen gebiedspartijen. Samen staan wij voor een sterke IJsseldelta. Goede ideeën, plannen en projecten van bewoners en ondernemers zijn daarbij onmisbaar. De coöperatie werkt samen met u aan vitale dorpen, versterking van natuur en landschap, een duurzame landbouw en een gezonde regionale economie. Ons werkgebied beslaat het gehele buitengebied van de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Een groot deel van dit gebied is het Nationaal Landschap IJsseldelta.

IJsseldelta

Agro & food


Melkveehouders in de IJsseldelta zijn bezig met activiteiten op het gebied van kringlooplandbouw, het aanboren van nieuwe markten, mogelijkheden voor bedrijfsverbreding en streekproducten. Kortom: verduurzamen en verbeteren van rendement gaan hier hand in hand.

Lees meer

Dorpen & leefbaarheid


De Gebiedscoöperatie werkt ook aan het initiëren en verbinden van ideeën om de leefbaarheid binnen en de vitaliteit en kwaliteit van de dorpen te vergroten. Daarbij wordt nadrukkelijk gezocht naar de beweging tussen stad en platteland en van het platteland naar de stad, met een ontmoeting in het midden.

Lees meer

Nieuwe energiebronnen in de IJsseldelta?


Gebiedscoöperatie IJsseldelta en Het Oversticht (een van de leden binnen de coöperatie) verkennen de mogelijkheden om ook in de IJsseldelta - waaronder het Nationaal Landschap - nieuwe energiebronnen zoals wind te kunnen gebruiken. Tijdens een excursie op 8 juli naar Groningen zat de bus vol met belangstellende agrariërs uit Zwolle, Kampen en Zwartewaterland en beleidsmedewerkers van provincie en gemeenten.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling, Natuur & Landschap


Het landschap van de IJsseldelta vormt de rode draad in ons werk als Gebiedscoöperatie IJsseldelta. De kwaliteit ervan valt of staat bij een goed inzicht in de waarde van het landschap, de kansen die het biedt bij gebiedsontwikkeling en het beheer. Het project 'Bidbook Natuur & Landschap IJsseldelta' sluit daar naadloos op aan. De uitdaging is om nieuwe financieringsbronnen te vinden die langjarig beheer blijvend mogelijk maken. Doet u mee?

Lees meer

Recreatie & Toerisme


Vanuit de portefeuille Recreatie en Toerisme wil de gebiedscoöperatie, in samenwerking met Marketing Oost en diverse ondernemers het toerisme binnen de IJsseldelta stimuleren. Het landelijk aandeel van de toeristische sector op onze economie is sterk groeiend (nu 4,3%) en zal nog met 50% groeien tot 2030.

Lees meer

Leden


Leden van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta zijn in principe maatschappelijke (belangen)groepen (zoals dorpsverenigingen, natuur- of agrarische verenigingen) of professioneel maatschappelijke partijen (natuur- en landschapsorganisaties) die reeds betrokken waren bij het Nationaal Landschap IJsseldelta of zich later hebben aangesloten. De leden zijn:

Lees meer