Gebiedsontwikkeling, Natuur & Landschap

Over ons

Het landschap van de IJsseldelta vormt de rode draad in ons werk als Gebiedscoöperatie IJsseldelta. De kwaliteit ervan valt of staat bij een goed inzicht in de waarde van het landschap, de kansen die het biedt bij gebiedsontwikkeling en het beheer. Het project 'Bidbook Natuur & Landschap IJsseldelta' sluit daar naadloos op aan. De uitdaging is om nieuwe financieringsbronnen te vinden die langjarig beheer blijvend mogelijk maken. Doet u mee?

In de IJsseldelta vinden we een breed scala aan landschappen: de IJsselmeerpolders als jong landschap, het Ketelmeer met een ware archipel aan eilandjes vol spontane natuur, brede oude-land-oevers aan de randmeren, het Kampereiland (eigenlijk in meervoud), Polder Mastenbroek, uiterwaardlandschappen langs de rivieren IJssel, Vecht en Zwarte Water en de omvangrijke stadslandschappen. Elk ervan bezit biodiversiteit die je in andere landschappen vrijwel niet aantreft. Hoogtepunten zijn wel: de randmeren in het algemeen met haar bijzondere avifauna als Grote Karekiet, Roerdomp, en Zeearend; de uiterwaarden met drasland en drogere ruggen waarbij de volgende soorten opvallen Kievitsbloem, Trincia, Vogelmelk, Slangelook, Beemdooievaarsbek, Draadrus, Moerasreukgras, Moerasmelkdistel, Moeraswolfsmelk. En in kleine, oeroude bossen soorten als Blauw Druifje, Bunias, toortsen, Schaafstro. In de poldergebieden met hun weidsheid, vallen de oorspronkelijke boerderijen op terpen (sinds de 2e helft van de Middeleeuwen al) en aan kaden of dijken op; de talrijke graslandpercelen worden van elkaar gescheiden door 1000 kilometers aan sloten: zeg maar het equivalent van de Elzensingels uit Oost-Nederland. In de vele waterlopen, kolken of putten tref je veel karakteristieke vissoorten aan, denk aan de Kwabaal, Bittervoorn, Kroeskarper en Zeelt, Grote en Kleine modderkruiper. Veel watertjes hebben een zeer karakteristieke water- en oeverbegroeiing, waaronder die met Krabbescheer, Kikkerbeet, fontijnkruiden, Kalmoes, Harig Wilgenroosje en veelal een rijkbloeiende ruigte. De meeste wateren hebben ook een belangrijke waterstaatkundig-historische betekenis omdat ze ooit zijn ontstaan als gevolg van één van de zeer vele doorbraken of anderszins waterstaatkundige verdediging.

Portefeuillehouder Gebiedsontwikkeling, Natuur & Landschap: Albert Corporaal (email)