Duurzaamheid & energie

Over ons

Ondernemers en overheden zijn op zoek naar samenwerkingsvormen om de productie en het gebruik van duurzaam opgewekte energie bevorderen. Welke mogelijkheden daarvoor het meest geschikt zijn, hangt ook mede af van de kansen die het landschap, 'De Delta' ons biedt. Samen met de betrokken gebiedspartijen wil de GCIJ overgaan tot actie, omdat wij de urgentie van klimaatverandering onderschrijven en inzien.

De opgave rondom duurzaamheid & energie is dermate groot, dat de GCIJ dit zeker niet alleen kan en moet oppakken. Het overstijgt individuele belangen, waardoor een gebiedsaanpak niet meer dan logisch lijkt. Samen met overheden, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen kunnen we daadwerkelijk bijdragen aan het verkleinen van onze negatieve bijdrage aan klimaatverandering.

In Het Oversticht, Natuur en Milieu Overijssel en het Renewable Energy Overijssel programma heeft de GCIJ partners gevonden die met de inbreng van kennis en kunde waardevolle samenwerkingspartners zullen zijn. Samen met hen is het project Marsroute IJsseldelta Energieneutraal 2050 geformuleerd en uitgevoerd. Het was een traject om te verkennen welke kansen er voor de GCIJ er liggen om een bijdrage te leveren aan de energieopgave. Dit project heeft een vervolg gekregen in de start van het project Dorpen en Zon en de oprichting van de Maatschappelijke Energiecooperatie IJsseldelta. 


Op dit moment – oktober 2021 – zijn er drie dorpen (onder andere leden van de GCIJ) betrokken bij een initiatief voor zonnepanelen op dorpshuizen en andere publieke gebouwen. Het doel is om via een viertal projecten de bewustwording bij het thema te vergroten, van meerwaarde te kunnen zijn voor de dorpshuizen en leefbaarheid (verlaging lasten) en om duurzame energie op te wekken.

Meer informatie over dit onderwerp:

  • Portefeuillehouder André Klumpje – email
  • Projectuitvoerder Jan-Olaf Tjabringa – email 

Persbericht: Startschot Maatschappelijke Energiecoöperatie IJsseldelta