IJsseldelta gaat voor weidevogels

Over ons

‘Straks zijn ze voorgoed gevlogen’ staat er op de voorpagina van het lentenummer 2017 van Puur Natuur, het tijdschrift van Natuurmonumenten. Opnieuw wordt door een natuurorganisatie alarm geslagen over de schrikbarende daling van het aantal weidevogels in ons land. Vogelbescherming deed dat al eerder met het project ‘Red de Rijke Weide’. En wie een stukje langs de IJssel fietst in het voorjaar merkt dat het stil geworden is. Het lijkt er soms op dat alleen in de Vreugderijkerwaard nog behoorlijke aantallen weidevogels te zien zijn, maar dan alleen in de trekperiode.

Ook de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SLPIJ+) en de Agrarische Natuurvereniging Camperland (ANV Camperland) trekken zich het lot van de weidevogels aan. De IJsseldelta is van oudsher een gebied met veel weidevogels. SPLIJ+ heeft in de afgelopen jaren met 7 agrariërs langjarige (> 6 jaar) contracten afgesloten voor een weidevogelvriendelijke manier van boeren. Door de aanleg van de wijk Stadshagen en de werkzaamheden aan de projecten Ruimte voor de Rivier is er weidevogelgebied verloren gegaan. Daarvoor moest elders in de IJsseldelta compensatie worden gezocht. De weidevogelboeren krijgen jaarlijks een tegemoetkoming voor het verlies aan inkomsten door minder grasopbrengst en voor de extra inspanningen die zij hebben gedaan en doen om hun weilanden geschikt te maken als broedgebied voor weidevogels. De familie Pelleboer in Mastenbroek runt de bekendste weidevogelboerderij in de IJsseldelta. Heel wat mensen zijn in de afgelopen jaren met de safaribus de weilanden ingegaan om met eigen ogen de jonge weidevogels te bewonderen. De ANV Camperland heeft met vele agrariers voor ruim 600 ha kortjarige (6 jaar) contracten afgesloten rondom weidevogelbeheer. Vele vrijwilliger van de vereniging helpen jaarlijks bij de advisering in het beheer, bij de monitoring van de resultaten en de rapportages naar diverse instanties. Zo is er in de IJsseldelta ervaring in kortjarig en langjarig beheer, in kleinere en grotere oppervlaktes weidevogelland per bedrijf. 

 Overal in het land zijn agrariërs bezig om alternatieve manieren van melkveehouderij in praktijk te brengen. Er worden plas-dras-gebieden aangelegd, er wordt minder vaak en anders bemest, er wordt minder vaak gemaaid en zodanig dat er steeds ook hoog gras als beschutting blijft staan. De nestjes worden door vrijwilligers in kaart gebracht. Frustrerend voor de weidevogelboeren is dat er steeds meer nesten en jongen verloren gaan door predatoren als vossen,  marterachtigen, maar ook door ooievaars. Landelijk lijkt de daling van het aantal weidevogels niet te stoppen. Ook het aantal wilde bijen en dagvlinders loopt nog steeds verder terug. In het recente nummer van Puur Natuur staat een overzicht van de afname sinds 1990:

-        Kemphaan:         -90%

-        Scholekster:       -65%

-        Grutto:                -60%

-        Veldleeuwerik:    -60%

-        Kievit:                 -50%

-        Tureluur:             -10%

-        Wilde bijen:         -56%

-        Dagvlinders:       -55%

 Over de oorzaken zijn de deskundigen het inmiddels wel eens: intensieve melkveehouderij gaat niet samen met een ideaal leef- en broedgebied voor weidevogels. Vroeger zaten in de natte bodems van de weilanden veel wormen, waren er voldoende insecten voor de jongen en was er altijd wel hoog gras in de buurt waarin ze zich konden verstoppen, want er werd minder vaak gemaaid. Die omstandigheden zijn zeldzaam geworden. De meeste boeren voelen zich door marktomstandig-heden gedwongen om zoveel mogelijk gras van het land te halen, zodat de koeien zoveel mogelijk melk produceren. In steeds kortere cycli wordt het land bemest, gemaaid en ontwaterd om met grote machines het land te bewerken en de grasoogst binnen te halen. De cyclus is voor weidevogels in ieder geval te kort om te broeden en jongen groot te brengen.

 De Agrarische Natuur Vereniging Camperland en Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + willen op 11 mei 2017 gezamenlijk een symposium organiseren in Mastenbroek over de dramatische achteruitgang van het aantal weidevogels in Nederland en in de IJsseldelta. Daarmee willen beide organisaties een bijdrage leveren om de ernst van de situatie onder de aandacht te brengen van mensen die invloed kunnen uitoefenen om het leefgebied van de weidevogels in de IJsseldelta te verbeteren en predatie van nesten en jongen te voorkomen. Het symposium is bedoeld voor bestuurders van de drie gemeenten in de IJsseldelta, de provincie Overijssel, het Waterschap DOD, en allerlei organisaties die betrokken zijn bij de problematiek van de weidevogels. Maar natuurlijk worden ook de agrariërs in de IJsseldelta uitgenodigd, want zonder weidevogelboeren zijn er geen weidevogels. Het symposium start vanaf 13.00 uur in het Trefpunt in Mastenbroek. Meer informatie over het programma is te vinden op www.splij.nl

 

Tekst: Jan Gulikers, Foto’s: Rick Robaard