Dorpen bevorderen leefbaarheid IJsseldelta | 12-04-2017

Een grote groep inwoners uit de dorpen in de IJsseldelta wil met waardering voor de eigenheid van ieder dorp een aanzet geven tot verhoging van de leefbaarheid. Vooral in het besef dat het de IJsseldelta is wat bindt. Door die verbinding te blijven zoeken geeft de Gebiedscoöperatie IJsseldelta een krachtig signaal naar de overheden. In een goed bezochte bijeenkomst op maandagavond 10 april met alle betrokken dorpen ondersteunde gedeputeerde van de provincie Overijssel, mevrouw M. van Haaf, dit initiatief van harte.

Volgens de gedeputeerde is “het verbinden van dorpen met de omgeving, met elkaar en de stad van groot belang om elkaar te ontmoeten en te waarderen. De provincie heeft oog voor de leefbaarheid in de dorpen en het buitengebied en ondersteunt nieuwe initiatieven om die leefbaarheid te vergroten”.   

Samenwerking staat centraal bij het werken aan leefbaarheid. En bij samenwerken hoort ook het samen aan tafel zitten en te proeven van wat de IJsseldelta ons aan producten biedt. De avond werd na het diner ingevuld met een door dhr. G. Hendrix gegeven presentatie en groepsgesprekken over de rol van dorpsbesturen bij de leefbaarheid in hun eigen dorp, streek of wijk. Wat is reëel wat er van je gevraagd wordt, hoe verhoudt je je als bestuur tot de overheden, welke rol kan de Gebiedscoöperatie IJsseldelta hierin spelen.     

Vasthouden dynamiek

De IJsseldelta heeft ervan geprofiteerd dat het Nationaal Landschap is. Mede dit predicaat zorgde ervoor dat de overheden, provincie Overijssel, de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle en het waterschap Drents Overijsselse Delta, in het gebied investeerden. Daardoor is veel in gang gezet en mogelijk gemaakt. De dynamiek en ontwikkeling van deze  investeringen willen we zoveel mogelijk vasthouden, ook nu en in de toekomst waarin overheden minder budget beschikbaar hebben voor investeringen. We willen samen doorgaan met de verdere voorspoedige ontwikkeling van de IJsseldelta. Dat de dorpen daarin een cruciale rol spelen, werd onderstreept tijdens de avond op de Vreugdehoeve. Overheden, de dorpen en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta staan voor een gezamenlijke uitdaging om hier verdere invulling aan te geven.