Advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Over ons

De provincie wil eigenaren van een erf met gebouwen in het buitengebied, waaronder (voormalige) agrariërs, ondersteunen bij het voorbereiden op de toekomst. Deze ondersteuning vindt ten eerste plaats door de inzet van provinciale en gemeentelijke erfcoaches die eerstelijnsadvies geven. De erfcoach bespreekt passende realistische wensen, ideeën en mogelijkheden met de betreffende erfeigenaar. Voor beantwoording van een complexe hulpvraag van de eigenaar kan advies van een of meerdere specialist(en) nodig zijn. Erfeigenaren kunnen op basis van deze subsidieparagraaf subsidie aanvragen voor advies van specialisten voor de uitwerking van een realistisch, actiegericht en haalbaar toekomstplan voor het erf.

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor advies bij het uitwerken van een haalbaar toekomstplan voor een erf in het buitengebied. Een aanvraag voor subsidie moet onder andere voldoen aan de volgende criteria:

  1. de aanvrager:

                     i.        is eigenaar van een erf met minimaal 500 m2 aan oppervlakte agrarische bebouwing in het Overijsselse buitengebied ;

                    ii.        heeft, of verwacht leegstand van agrarische bebouwing op het erf;

                   iii.        wil het erf geschikt maken voor de toekomst;

                   iv.        heeft nog geen afspraken met de gemeente gemaakt over woningbouw of sloop;

                    v.        heeft  een concrete hulpvraag gericht op herbestemming, transformatie, sloop, voortzetting, verhuur of verkoop voor een toekomstgericht erf;

                   vi.        heeft een gesprek gehad met een erfcoach gehad en deze adviseert een vervolgtraject. 

 

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500,- per aanvraag. De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Er is een offerte nodig van een specialist dit het vervolgtraject begeleid/uitvoert. Tot slot iseen door de erfcoach ondertekende verklaring nodig conform het door de provincie beschikbaar gestelde format. 

Voor aanvullende vragen, een gesprek over dit onderwerp of belangstelling om mee te doen, neem dan contact op met de erfcoach in de IJsseldelta, Jan-Olaf Tjabringa